Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Handelsnaam: l’Esprit de Paris, biologische chocolaterie en patisserie

Vestigingsadres: De Hoefsmid 33A, 1851PZ, Heiloo

Telefoonnummer: 06 23396758

Kvk-nummer: 74935518

BTW: NL002163306B62

IBAN: NL50TRIO0320483452

Privacy Policy AVG / GDPR  

 • We gebruiken de door jou ingevulde gegevens enkel voor het verwerken en verzenden van een door jou zelf geplaatste order, dit is noodzakelijk om de order te kunnen verwerken.
 • We sturen je geen ongewenste emails met reclame of commerciële uitingen van onszelf of anderen.
 • Je ontvangt wel emails met de factuur en status van je bestelling, en vraag om een beoordeling.
 • Je telefoonnummer gebruiken we alleen om contact op te nemen over de bestelling of levering, en alleen als dat echt nodig is. 
 • We zullen je gegevens en data nooit verkopen aan derden.
 • Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server.
 • Aan de bank verstrekken wij alleen de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken.
 • Koeriers en transportbedrijven ontvangen je adresgegevens om het pakket te kunnen bezorgen.
 • Bestellen gebeurt altijd in een met https beveiligde omgeving.
 • Je hebt als klant recht op inzage, rectificatie en wissen van je gegevens, hiervoor kun je een verzoek sturen naar info@lespritdeparis.nl ter attentie van W. Hendrickx.
 • Klachten over hoe wij met je gegevens omgaan kun je ten alle tijde indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 • Onze webshop is onderdeel van l’Esprit de Paris, biologische chocolaterie en patisserie, Hamerstraat 22 G, Edam
 1. Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan l’Esprit de Paris. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van l’Esprit de Paris te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van l’Esprit de Paris zijn vrijblijvend. l’Esprit de Paris accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. l’Esprit de Paris behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Diensten

De diensten die l’Esprit de Paris aanbiedt is het verkopen en bezorgen van chocolaterie- en patisserie en daar aan gerelateerde producten en workshops zowel op locatie als op de vestigingsplaats. l’Esprit de Paris behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen

4. Producten

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website.

5. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Controleer goed alle gegevens. l’Esprit de Paris is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. l’Esprit de Paris behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

6. Bezorg- en administratiekosten

l’Esprit de Paris bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er op een ander adres bezorgd wordt is l’Esprit de Paris niet verantwoordelijk voor de staat van de bezorging na aflevering.

7. Leveringen

l’Esprit de Paris zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 5 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door l’Esprit de Paris ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant l’Esprit de Paris daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) uur na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 

Indien het bestelde product(en) bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat het product(en) bij de receptie is afgeleverd is l’Esprit de Paris niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

8. Betaling

De klant voldoet bij l’Esprit de Paris aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 5 bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante-of pinbetaling bij levering of bij het afhaaladres, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat l’Esprit de Paris een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van l’Esprit de Paris.

9. Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt 7 leveringen, laatste alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft l’Esprit de Paris de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van l’Esprit de Paris wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door l’Esprit de Paris. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij l’Esprit de Paris schriftelijk zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanl’Esprit de Paris, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

10. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van l’Esprit de Paris over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 8 Betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

11. Klantgegevens

Indien de klant aan l’Esprit de Paris opgave doet van een adres is l’Esprit de Paris gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan l’Esprit de Paris.

12. Aansprakelijkheid

l’Esprit de Paris is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van l’Esprit de Paris is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van l’Esprit de Paris komen. l’Esprit de Paris draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt l’Esprit de Paris eveneens geen verantwoordelijkheid. l’Esprit de Paris is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en l’Esprit de Paris, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van l’Esprit de Paris. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door l’Esprit de Paris uitgesloten.

13. Overmacht

In geval van overmacht heeft l’Esprit de Paris het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk uiterlijk 24 uur na bestelling mede te delen en zulks zonder dat Ll’Esprit de Paris gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In redelijkheid en billikheid zal l’Esprit de Paris in overleg met de klant te zoeken naar een oplossing ter vervanging van de producten geproduceerd door een derde partij.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

14. Diversen

De klant van l’Esprit de Paris dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door l’Esprit de Paris geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. l’Esprit de Paris garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft l’Esprit de Paris het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat l’Esprit de Paris gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

15. Rechten

Alle contacten en transacties met l’Esprit de Paris geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van l’Esprit de Paris. Niets uit uitgaven of publicaties van l’Esprit de Paris mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van l’Esprit de Paris.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen l’Esprit de Paris en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15. Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij l’Esprit de Paris te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 5 uur na aflevering bij l’Esprit de Paris te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

l’Esprit de Paris, chocolaterie en patisserie

Hamerstraat 22 G

1135 GA, Edam

06 23396758

www.lespritdeparis.nl

info@lespritdeparis.nl